ĐHSPHN - Nguyễn Văn Hải
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1267 - Lastest Update: 7/24/2018

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email vanhaisp@gmail.com
Language Tiếng Anh (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hainv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2009 - nay, , Bộ Môn Hóa Vô cơ - Khoa Hóa học
  • 2004-2009, , Bộ Môn Hóa Vô cơ - Khoa Hóa học
  • 2001-2003, , Bộ môn Hóa Vô cơ - Khoa Hóa học

  Science Awards

  Education

  • 2009, Luận án, Đại học Sư phạm Hà nội, Advisor: 1. PGS.TS Lê Bá Thuận 2.TS. Phạm Đức Roãn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2015-2016, Thành viên chính, Nghiên cứu công nghệ điều chế một số sản phẩm đất hiếm có độ sạch cao từ nguồn khoáng đất hiếm Việt Nam, Cấp Nhà nước
  • 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài, Xây dựng qui trình chiết, tinh chế lantan, prazeođim bằng dung môi PC88A - IP2028 chiết trên thiết bị chiết liên tục ngược dòng dạng khuấy-lắng, Trường ĐHSP Hà nội
  • 2010-2011, Thành viên chính, Xác định qui trình tối ưu hóa các thông số cân bằng hệ chiết phân chia tinh chế một số nguyên tố đất hiếm bằng PC88A, axit naphthenic, Bộ GD và ĐT
  • 2008-2009, Chủ nhiệm đề tài, Tối ưu hóa các thông số tách và tinh chế ytri bằng phương pháp chiết dung môi với tác nhân PC88A, Trường ĐHSP Hà nội

  Publications / Books

  • 2018, Nguyễn Văn Hải (Chủ biên), Tự tin Hóa học Vô cơ 12, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, ,
  • 2017, Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị Oanh, Phạm Thị Việt Hà , Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Hóa học lớp 9, Nxb Đại học sư phạm, ISBN 978-604-54-3813-8,
  • 2017, Nguyễn Văn Hải (Chủ biên), Nền tảng Hóa học Hữu cơ 11, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, ,
  • 2017, Nguyễn Văn Hải (Chủ biên), Vững vàng Hóa học Hữu cơ 12, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, ,
  • 2017, Vũ Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Hải, Tổng hợp vật liệu nano K-REVO4 (RE = Pr, Nd, Sm) bằng phương pháp thủy nhiệt, Tạp chí Hóa học, T55(e12), 124-128
  • 2016, Vũ Việt Anh, Nguyễn Văn Hải, Tổng hợp vật liệu nano M-NdVO4 (M = Co, Ni, Zn) bằng phương pháp sol-gel xitrat, Tạp chí Hóa học, T54 (5e12), 17-21
  • 2015, Nguyễn Văn Hải, Tổng hợp, xác định cấu trúc và thử hoạt tính xúc tác chuyển hóa m-xylen của NdVO4 và NdVO4:A3+ (A = Gd, Bi), Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học,, T20 (2), 8-13
  • 2015, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Tổng hợp, xác định cấu trúc và thử hoạt tính xúc tác chuyển hóa m-xylen của YVO4:Nd3+, Tạp chí Hóa học, T53 (3E12), 25-29
  • 2014, Nguyễn Văn Hải, Tổng hợp vật liệu nano LiAVO4 (A = Co, Ni, Zn) bằng phương pháp sol-gel xitrat, Tạp chí Hóa học, T52 (5A), 275-279
  • 2013, Nguyễn Văn Hải, Đào Thị Minh Hường, Tổng hợp, xác định cấu trúc và thử hoạt tính xúc tác chuyển hóa m-xylen của YVO4:RE3+ (RE = Pr, Nd, Sm), Tạp chí Hóa học, T51 (3AB) , 388-392
  • 2011, Nguyễn Văn Hải, Mô hình hóa quá trình chiết ytri bằng axit napthenic, Tạp chí Hóa học, T.49 (3A), 121-126
  • 2006, Nguyễn Văn Hải, Development a computer simulation program for determination the parameters of the rare earths separation, Journal of Chemistry (Vietnam), T.46 (2A), 446-452

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top