ĐHSPHN - Nguyễn Trọng Dũng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7425 - Lastest Update: 6/9/2020

Nguyễn Trọng Dũng

Position GV
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email dungntsphn@gmail.com
Language B2 (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dungnt_vatly

Biography / Background

-Hiện nay đang tham gia giảng dạy Tin học Vật lý

-Hướng nghiên cứu chính là: Vật lý Chất rắn, Vật lý mô phỏng

+Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và từ tính của vật liệu nano

+Mô hình hóa các vật liệu có kích thước nano


Qualifications

  Employment History

  • 2015 - nay, Giáo viên, Bộ môn Vật lý lý thuyết - khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội
  • 2009-2015, Giáo viên, Bộ môn Vật lý Chất rắn - khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội
  • 2000-2009, Giảng viên, Khoa học Cơ bản & Kỹ thuật Cơ sở, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

  Science Awards

  Education

  • 2003-2005:, 03, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Lục Huy Hoàng, Level: Master, Type: Regular
  • 1998-2000:, 02, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
  • 1996-2000:, 01, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   Các bài báo thuộc danh sách ISI, SCI, SCIE, SSCI hoặc AHCI 


   1. NGUYEN-QUANG HOC, LE-HONG VIET and NGUYEN-TRONG DUNG, On the Melting of Defective FCC Interstitial Alloy c –FeC under Pressure up to 100 GPa, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, 49, 2, 2020, ISI, Q2.

   2. Nguyen-Trong Dung, Nguyen-Tri Phuong, Factors affecting the structure, phase transition and crystallization process of AlNi nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds, Journal of Alloys and Compounds, 812, (2020), 152133, ISI, Q1.

   3. Dung Nguyen-Trong, Phuong Nguyen-Tri, Molecular dynamic study on factors influencing the structure, phase transition and crystallization process of NiCu6912 nanoparticle, Materials Chemistry and Physics 250 (2020) 123075, ISI, Q2

   4. Quoc-Trung Vu, Thi-Thuy-Duong Tran, Thuy-Chinh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Hien Nguyen, Pham Van Vinh, Dung Nguyen-Trong, Nguyen Dinh Duc and  Phuong Nguyen-Tri, DFT Prediction of Factors Affecting the Structural Characteristics, the Transition Temperature and the Electronic Density of Some New Conjugated Polymers, Polymers 2020, 12, 1207, ISI, Q1

   5. Dung Nguyen-Trong, Phuong Nguyen-Tri, Understanding the heterogeneous kinetics of Al nanoparticles by simulations method, Journal of Molecular Structure 1218 (2020) 1284 98, ISI, Q3

   6. Tuan Tran-Quoc, Dung Nguyen-Trong, Study of the Factors Affecting the Heterogeneous Kinetics of Amorphous Ni Nanoparticles using the Simulation Method, International Journal of Applied Chemistry, 16, 1 (2020), 35-51, ISI, Q4

   8. Dung NguyenTrong, Z-AXIS deformation method to investigate the influence of system size, structure phase transition on mechanical properties of bulk nickel, Materials Chemistry and Physics, Available online 28 May 2020, 123275

   9. Tuan Tran Quoc, Dung Nguyen TrongMolecular dynamics studies the effects of the earth's surface depth on the heterogeneous kinetics of MgSiO3, Results in Physics, 15, 2019, 102671, ISI, Q2

   10. Tuan Tran Quoc, Dung Nguyen Trong, Molecular dynamics factors affecting on the structure, phase transition of Al bulk, Physica B: Condensed Matter, 570 (2019) 116–121, 2019, ISI, Q2

   11. Dung Nguyen-Trong, Kien Pham-Huu, Phuong Nguyen-Tri, Simulation on the factors affecting the crystallization process of FeNi alloy by Molecular Dynamics, ACS Omega, ao-2019-02050, 2019, ISI, Q1

   10. Dung Nguyen Trong, Cuong Nguyen Chinh, Toan Nguyen The, Hung Pham Khac, Factors on the Magnetic Properties of the Iron Nanoparticles by Classical Heisenberg Model, Physica B 532, 144–148, 2018, ISI, Q2

   12. Nguyen Trong Dung, Influence of impurity concentration, atomic number, temperature and tempering time on microstructure and phase transformation of Ni1-xFex (x = 0:1, 0.3, 0.5) nanoparticles,  Modern Physics Letters B, 1850204 (14 pages), 1850204 (14 pages), 2018, Q4

   13. Nguyen Trong Dung, The influence of temperature, the pressure at room temperature, the pressure at high temperature on structure and heterogeneous dynamics of Casio3 bulk, International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.19), 140-154, 2018, Scopus.

   14. Nguyen Trong Dung, Pham Khac Hung, The influence of particle size, the rate of heat on Magnetic CharacteriFMic Quantities and Tc Curie Phase Transition Temperature of the Ni Nanoparticles by the Classical Heisenberg Model, International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.19), pp 113-118, 2018, Scopus.

   15. Tran Quoc Tuan, Nguyen Trong Dung, Effect of heating rate, impurity concentration of Cu, atomic number, temperatures, time annealing temperature on the structure, crystallization temperature and crystallization process of Ni1−xCux bulk; x = 0:1, 0.3, 0.5, 0.7, International Journal of Modern Physics B, Vol. 32, No. 0, 1830009 (15 pages), 2018, ISI, Q4

   16. Trong Dung Nguyen, Chinh Cuong Nguyen and Vinh Hung Tran, Molecular dynamics study of microscopic structures, phase transitions and dynamic crystallization in Ni nanoparticles, RSC Adv., 7, 25406–25413, 2017, ISI, Q1

   17. P.H.Kien, M.T.Lan, N.T.Dung and P.K.Hung, Annealing study of amorphous bulk and nanoparticle iron using molecular dynamics simulation, International Journal of Modern Physics B, Vol.28, No.23 (2014) 1450155 (17 pages), 2014, ISI, Q4

   Các bài báo quốc tế, trong nước, báo cáo đăng kỉ yếu

   1. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Duong Quoc Van, Study on the effect of doping on lattice constant and electronic structure of bulk AuCu by the density functional theory, Journal of Multiscale Modelling, 11, 2, (2020), 2030001 (11), QT. 

   2. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuon, Duong Quoc Van, Study on the effect of doping on lattice constant and electronic structure of bulk AuCu by the density functional theory, Journal of Multiscale Modelling, 2019, 

   3. Dung Nguyen Trong, Huy Nguyen Quoc, Molecular Dynamics Study the Factors Effecting the Structure of MgSiO3 Bulk, Journal of Materials Science Research,8, 2, 10-25, 2019, QT.

   4. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong and Duong Quoc Van, Molecular dynamics studies the effect of structure MgSiO3 bulk on formation process geology of the Earth, International Journal of Computational Materials Science and Engineering, 2019, QT.

   5. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Some Factors Affected on Structure, Mechanical of Ni Bulk, Advances in Materials Physics and Chemistry, 8, 177-192, 2018, QT.

   6. Trong Dung Nguyen, Some Factors Affecting Structure, Transition Phase and Crystallized of CuNi Nanoparticles, American Journal of Modern Physics, 2017; 6(4): 66-75, 2017, QT.

   7. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Influence of the Particle Size on the Microstructure and the Curie Temperature (TC) of Nano-Iron Particles Model, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, 6, 4, 26-31, 2016.

   8. Nguyễn Trọng Dũng, Cáp Kim Hoàng, Nguyễn Chính Cương, Nghiên cứu ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của mẫu FeNi bằng phương pháp động lực học phân tử, tạp chí khoa học trường ĐH Đồng tháp, số 31, 5/2018, 74-78, 2018

   9. Nguyen Trong Dung, Nguyen Thi Ha and Nguyen Chinh Cuong, INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE MICROSTRUCTURE AND PHASE TRANSITION OF A CaSiO3 BULK MODEL, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci., 61, 7, pp. 88-97, 2016.

   10. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, INFLUENCE OF THE PARTICLE NUMBER ON THE MICROSTRUCTURE OF THE NiAl MODEL, Hue University Journal of Science, 116, 2, 2016, 19-27, 2016.

   11.  Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Thị Huế, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Chính Cương, Ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ chế khuyếch tán của mô hình khối Fe2O3 bằng phương pháp động lực học phân tử, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Natural Sci, 61, 4, 33-38, 2016.

   12. Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Trong Dung, The influence of temperature on the microstructure and the phase transition process of the SiO2 bulk model, Scientific journal of HaNoi metropolitan university, 8, 15-23, 2016.

   13. Nguyễn Trọng Dũng, Vai trò của mô phỏng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy chuyên ngành điện tử công suất, tạp chí khoa học TPHCM, số 6 (72), 2015.

   14. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương và Lại Khắc Hoàng, Hồ Tuấn Hùng, Mô phỏng ứng dụng thyristor trong điều khiển động cơ điện xoay chiều, Journal of science of hnue, Natural Sci, 60, 4, 9-16, 2015.

   15. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, THE CRYSTALLIZATION PROCESS IN THE NANO-IRON PARTICLES MODEL, TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 9 (75), 23-32, 2015.

   16. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, FACTORS INFLUENCING THE MICROSTRUCTURE AND MAGNETISM OF IRON NANOPARTICLES, TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 12(78), 29-40, 2015.

   17. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The influence of temperature on the microstructure and mechanical properties of the nickel bulk model, Hue University Journal of Science, 107, 08, 31-38, 2015.

   18. Nguyen Trong Dung and Nguyen Chinh Cuong, THE INFLUENCE OF SIO2-DOPED CONCENTRATION, TEMPERATURE AND PRESSURE ON THE MICROSTRUCTURE OF Al2O3(SiO2)x BULK MODEL, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci., 60, 7, 162-168, 2015.

   19. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Pham Khac Hung, The influence of number particle on microstucture and crystallization of nickel bulk models, 2014

   20. Trần Phan Thuỳ Linh, Bùi Đức Tĩnh, Đinh Quang Vinh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Trang bị phương pháp và kỹ thuật tính số cho sinh viên ngành sư phạm vật lý nhằm đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, Kỷ yếu HNKH Toàn Quốc, Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, các chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các đại phương, NXB ĐHQG Hà Nội, 433-441, 2018.

   21. L.H. Hoang, N.T.Khoi, Nguyen Trong Dung, W.Pacuski, Oftical properties of ZnO:Co films prepared by sol_gel method, Hội nghị Vật lý Việt Nam, A2-13, 2006

   22. L.H.Hoàng, N.V.Hùng, Nguyễn Trọng DũngMột số tính chất quang và điện của màng mỏng ZnO:Al chế tạo bằng phương pháp sol-gen, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hội Vật lý Việt Nam, 2005


   Các sách chuyên khảo, tham khảo đã xuất bản

   1. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Giáp Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Tính số và mô phỏng một số bài toán Vật lí, NXB ĐHQG Hà Nội, 2020.

   2. Nguyễn Quang Học, Trần Đình Thám, Nguyễn Trọng Dũng, Tuyển tập đề thi, đáp án của 19 kỳ thi Olympic vật lí Quốc tế (Ipho) bao gồm 2 tập, NXB ĐHQG Hà Nội, Sách tham khảo, 2019.

   3. Nguyễn Quang Học, Nguyễn Trọng Dũng, Tuyển tập đề thi, đáp án của 19 kỳ thi Olympic vật lí châu á (Apho) bao gồm 2 tập, 2018.

   4. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Quốc Huy, Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn luyện thi vào THPT chuyên môn Vật lí, NXB ĐHQG Hà Nội, Sách tham khảo, 2018.

   5. Nguyễn Quang Học, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Trọng Dũng, 100 phát minh công nghệ nổi tiếng thế giới từ TK 19 đến đầu TK 21, NXB ĐHQG Hà Nội, Sách tham khảo, 2017.

   6. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Quốc Huy, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Quang Học, Cẩm nang giải nhanh bài toán vật lí THPT, NXB ĐHQG Hà Nội, Sách tham khảo, 2017.

   7. Nguyễn Quang Học, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Trọng Dũng, 115 năm giải thưởng nobel vật lý, NXB ĐHQG Hà Nội, Sách tham khảo, 2016.

   8. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Viết Huy, Phạm Hữu Kiên, Kĩ thuật thiết kế, mô phỏng và chế tạo mạch điện tử ứng dụng bằng phần mềm Altium, Proteus, NXB ĐHSP Hà Nội, 2016.

   9. Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Trọng Dũng, Dạy học vật lý thông qua các nhà khoa học, NXB ĐHQG Hà Nội, Sách tham khảo, 2015.

   10. Phạm Khắc Hùng, Nguyễn Trọng Dũng, Lê Văn Vinh, Nguyễn Văn hồng, Nguyễn Thu Nhàn, Kỹ thuật mô phỏng trong Vật lý, NXB ĐHQG Hà Nội, Sách tham khảo, 2014.

   11. Nguyễn Chính Cương, Nguyễn Trọng DũngPhương pháp tính và Tin học chuyên ngành, NXB ĐHSP, 2012

   12. Nguyễn Chính Cương, Nguyễn Trọng Dũng,Phương pháp tính số dùng trong Vật lý lý thuyết, NXB ĐHSP, 2010

   Workshop papers

   • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

   • 1- 2009 SVNCKH:, N.T.Thúy, N.K.Tâm, Nguyễn Trọng Dũng, N.T. Lập, Lập trình thu và xử lý tín hiệu số dùng vi điều khiển 89C51, một số ứng dụng, Hướng dẫn SVNCKH cấp trường, giải khuến khích, 2009, K55
   • 2- 2009 SVNCKH:, Ngô Khắc Tâm, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào hệ thống đèn led sáng (Kiểu sâu bò), Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, 2009, K55

   • 3- 2010 SVNCKH:, N.V.Lợi, Nguyễn Trọng Dũng, Ứng dụng vi điều khiển 89C51 để chế tạo một số thiết bị thí nghiệm dùng trong dạy học vật lí, Hướng dẫn SVNCKH cấp trường, giải khuến khích, 2010, K56
   • 4- 2010 SVNCKH:, N.V.Lợi, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào điều khiển đèn led ma trận, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, 2010, K56
   • 5- 2010 SVNCKH:, T.T.Sen, T.T.Thúy, V.T.Len, L.T.Vân, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế phần mềm tương tác Việt, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì, 2010, K56

   • 6- 2011 SVNCKH:, Đới Việt Dũng, Trần Thị Sen, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào thiết kế bảng điện tử “ Quảng cáo led ”, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa 2011, giải nhì, K57
   • 7- 2011 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trọng Dũng, Lục Huy Hoàng, Nguyễn Minh Hùng, Chế tạo hạt Nano vàng và nghiên cứu tính chất quang, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì, 2011, K57
   • 8- 2011 SVNCKH:, Trần Phương Loan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương , Nghiên cứu, ứng dụng ngôn ngữ lập trình Matlab vào mô phỏng một số bài toán vật lý, ứng dụng thực tiễn, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì,  2011, K57 
   • 9- 2011 SVNCKH:, Trần Thị Thuý, Lại Thị Vân,Nguyễn Trọng Dũng, Thiết kế bài giảng điện tử “Môn Vật lý hệ Trung học Cơ sở, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải ba,  2011, K57

   • 10- 2012 SVNCKH:, Đới Việt Dũng, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89S52 vào điều khiển led 3d (5x5x5)" , Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải ba, K58, 2012
   • 11- 2012 SVNCKH:, Ngô Viết Hiếu, Ngô Liên Phương, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Nghiên cứu, sử dụng ngôn ngữ lập trình Maple vào việc mô phỏng dao động nút mạng tinh thể và dao động màng, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, K58, 2012
   • 12- 2012 SVNCKH:, Trần Thị Sen, Nguyễn Trọng Dũng, Lục Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thảo, Chế tạo hạt nano vàng, tổ hợp kháng thể đơn dòng AFP nhằm ứng dụng trong chuẩn đoán bệnh ung thư gan, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì, K58, 2012

   • 13- 2013 SVNCKH:, Đỗ Thị Hoan, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Mô phỏng ảnh hưởng của dập tắt nhiệt đối với đỉnh sáng nhiệt phát quang, Hướng dẫn SVNCKH khoa Vật lý, giải 3, 2013, K59
   • 14- 2013 SVNCKH:, Ngô Liên Phương, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, xác định hệ số quang phản xạ trong vật liệu bán dẫn GaAs bằng ngôn ngữ lập trình Maple, SVNCKH cấp khoa 2013, giải nhì, K59
   • 15- 2013 SVNCKH:, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Trọng Dũng, Hoàng Hồng Sơn, Đỗ Bảo Sơn, Phạm Đức Đông , Song song hoá quá trình mô phỏng hạt nano Fe bằng phương pháp động lực học phân tử , SVNCKH cấp trường, Khoa Công nghệ thông tin 2013, giải nhất, được gửi tham gia đề tài cấp bộ đạt giải khuyến khích, K59, 2013 
   • 16- 2013 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng phần điện trong chương trình Vật lí THPT, Hướng dẫn SVNCKH khoa Vật lý, giải 3, 2013, K59
   • 17- 2013 SVNCKH, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Trọng Dũng, Hoàng Hồng Sơn, Đỗ Bảo Sơn, Phạm Đức Đông, Song song hoá quá trình mô phỏng hạt nano Fe bằng phương pháp động lực học phân tử , SVNCKH cấp khoa, Khoa Công nghệ thông tin 2013, giải nhất, K59

   • 18- 2014 SVNCKH:, Bùi Thị thuỳ Linh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương , Sự ảnh hưởng của vi cấu trúc lên từ tính của mô hình hạt Fe, SVNCKH cấp khoa 2014, giải nhì, SV K60A, 
   • 19- 2014 SVNCKH:, Lê Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, mô phỏng các phần tử cơ bản trong mạch điện tử công suất , SVNCKH cấp khoa 2014, giải khuyếnkhích, SV K60B, 
   • 20- 2014 SVNCKH:, Vương Thị Quế, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, mô phỏng mạch điện tử công suất, SVNCKH cấp khoa 2014, giải khuyếnkhích, SV K60B, 

   • 21- 2015 SVNCKH:, Nguyễn Thị Huệ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, chế tạo máy ion âm để khử khói thuốc lá, SVNCKH cấp khoa 2015, giải nhì, K61 
   • 22- 2015 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thao, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Sự ảnh hưởng của số hạt lên vi cấu trúc, quá trình kết tinh của mẫu nicken khối, SVNCKH cấp khoa 2015, giải khuyến khích, K61
   • 23- 2015 SVNCKH:, Trần Thị Thu Hương, Phùng Thị Thắm, Nguyễn Trọng Dũng , Thiết kế website đào tạo trực tuyến môn vật lý 12, SVNCKH cấp khoa 2015, giải khuyến khích, K61

   • 24- 2016 SVNCKH: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trọng Dũng, " Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo chuẩn elearning", SVNCKH cấp khoa 2016, giải nhì, K62
   • 25- 2016 SVNCKH: Phạm Thị Huế, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "Nghiên cứu vi cấu trúc của hạt nano NiAl", SVNCKH cấp khoa 2016, giải ba, K62

   • 26- 2017 SVNCKH: Đặng Thị Hương, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN CƠ TÍNH CỦA MÔ HÌNH NIKEN KHỐI", SVNCKH cấp khoa 2017, giải ba, K63
   • 27- 2017 SVNCKH: Trần Trung, Trần Văn Trường, Dương Trọng Lượng, Nguyễn Chí Hưng và Nguyễn Trọng Dũng, "XÂY DỰNG VÀ KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ CƠ HỌCBẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG", SVNCKH cấp khoa 2017, giải khuyến khích, K64

   • 28- 2018 SVNCKH: Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Trọng Dũng  "NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẰNG PHẦN MỀM MAPLE", SVNCKH cấp khoa 2018, giải khuyến khích, K65K
   • 29- 2018 SVNCKH: Đinh Bá Dũng,  Nguyễn Trọng Dũng, "NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 BẰNG PHẦN MỀM MAPLE", SVNCKH cấp khoa 2018, giải khuyến khích, K67A
   • 30- 2018 SVNCKH: Tạ Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN VI CẤU TRÚC VẬT LIỆU CaSiO3 KHỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ", SVNCKH cấp khoa 2018, giải ba, K64A
   • 31- 2018 SVNCKH: Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương,"NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN VI CẤU TRÚC VẬT LIỆU SiO2 KHỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ", SVNCKH cấp khoa 2018, giải khuyến khích, K64A
   • 32-2020 SVNCKH: Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Chính Cương, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên độ biến dạng dẻo của Polyetylen bằng phương pháp mô phỏng, SVNCKH cấp khoa 2020, giải khuyến khich

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top