ĐHSPHN - Nguyễn Đăng Đạt
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 946 - Lastest Update: 8/6/2018

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đạt

Position
Telephone 0904337169
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email nguyendangdatdhsp@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/datnd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    1. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của một số hợp chất dị vòng từ đường saccarozơ. Chủ nhiệm. 

    2. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của một số hợp chất chứa dị vòng piriđazin. Chủ nhiệm. 

    3. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của một số hợp chất chứa dị vòng piriđazinon từ đường saccarozơ. Chủ nhiệm. 

    4. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của dãy hợp chất chứa vòng furoxan đi từ axit eugenoxyaxetic. Chủ nhiệm. 

    5. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và hoạt tính xúc tác phức chất cơ kim của platin(II) và paladi(II).

    Mã số: 104.03-2015.83. Tham gia.

    Publications / Books

    1.  Cong Nguyen Tien, Duc Tran Thi Cam, Ha Bui Manh, and Dat Nguyen Dang.  Synthesis and Antibacterial Activity of Some Derivatives of 2-Methylbenzimidazole Containing 1,3,4-Oxadiazole or 1,2,4-Triazole Heterocycle (2016),  Article ID 1507049, 6 pages,  Journal of Chemistry.

    2.  Nguyen Hien, Nguyen Bich Ngan, Nguyen Dang Dat, Luc van Meervelt.  Structures of 2,5-diaryl- and 2,3,5,6-tetra[3,2-b]thiophene synthesized  by the  palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction (2016),  54 (6), 672-677,  Viet Nam Journal of Chemistry.

    3.   Nguyen Tien Cong, Nguyen Dang Dat, Duong Minh Tu,  Synthesis of some N-Substituted hydrazides containing isoxazole heterocycle (2015), 5(70), pp 5-10.


    4.  Nguyen Huu Dinh, Nguyen Quang Trung, Nguyen Dang Dat, Nguyen Hien. Synthesis of some series of 1,3-thiazolidin-4-ones and indoles incorporating furoxan moiety starting with anethole isolated from star anise oil (2012). Vol 49, pp1077. Journal of Heterocyclic Chemistry.

    5. Nguyen Huu Dinh, Hoang Thi Tuyet Lan, Nguyen Dang Dat, Tran Thi Thu Trang.  A novel and simple route for the synthesis of polisubstituted quinolines and furoxan starting from eugenoxyacetic acid. The 238 ACS National Meeting, Washington, DC, August 16-20, 2009.

    6. Tran Quoc Son, Nguyen Dang Dat, Vu Thi Phuong Que (2003), Synthesis and study of N-substituted hydrazides of 4,4-ethylenedioxypentanoic acid, 10th Asian Chemical Congress, Hanoi, Vietnam, pp. 118 – 123.

    7. Tran Quoc Son, Nguyen Dang Dat, Doan Duc Thinh (2003), Synthesis and study of some derivatives of pyridazine, 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Hanoi, Vietnam, pp. 49 – 56.

    8. Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt (2004), Tổng hợp và cấu trúc một số 6-(2-arylvinyl)-4,5-đihiđropiriđazin-3(2H)-on, Tạp chí Hóa học, (3), trang 325–328.

    9. Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Quang Trung (2005), Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số hiđrazit N-thế chứa dị vòng 1,2,4-triazole từ axit levulinic, Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ III, trang 128 –133.

    10. Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt (2006), Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số N-aryliđenhiđrazit chứa dị vòng piriđazin đi từ axit levulinic, Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy hóa học trong giai đoạn mới, trang 52-57.

    11. Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt, Đàm Xuân Thắng (2007), Nghiên cứu tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất phổ của một số 6-(2-hetarylvinyl)piriđazin-3(2H)-on, Tạp chí phân tích Lý, Hóa và Sinh học, T 12(2), trang 68-72.

    12. Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt, Đàm Xuân Thắng (2007), Tổng hợp, cấu trúc và tính chất của một số N-aryliđen[6-(2-hetarylvinyl)-3-oxopiriđazin-2-yl]axetohiđrazit. Tạp chí hoá học. T 45, số 6, tr. 722-726.

    13. Nguyễn Đăng Đạt, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Thị Kim Thoa (2007), Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số dẫn xuất (6-stiryl-3-oxopiriđazin-2-yl)axetic. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hoá hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, trang 52-55.

    14. Nguyễn Đăng Đạt, Trần Quốc Sơn, Đoàn Đức Thịnh, Đào Thị Ngoãn (2009), Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của axit {6-[2-(3-piriđyl)vinyl]-3-oxopiriđazin-2-yl}axetic. Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ hóa hữu cơ. Trang 185-191.

    15. Nguyễn Đăng Đạt, Trần Quốc Sơn (2009), Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số N-aryliđen (6-metyl-3-oxopiriđazin-2-yl)axetohiđrazit. Tạp chí hóa học. T47, 2A, Trang 280-284.

    16. Nguyễn Đăng Đạt, Trần Quốc Sơn, Đàm Xuân Thắng (2012), Phân tích phổ 1H-NMR và 13C-NMR của một số N-Aryliden[6-(2-hetarylvinyl)-3-oxo-piridazin-2-yl]axetohidrazit. Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học Tập 17, số 4, Trang 66-71.

    17. Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Tuấn (2013), Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của hiđrazit N-thế từ axit 6-hidroxi-3-sunfoquinolin-7-yloxiaxetic. Tạp chí Hóa học T.51, số 2C, trang 649-653.

    18. Nguyễn Đăng Đạt, Đặng Viết Hậu (2014), Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của [5-(3-metyl-6-oxopiriđazin-1-ylmetyl)-4-phenyl]-1,2,4-triazole-3thiol. Tạp chí hóa học và ứng dụng Vol 6 Trang 45-48.

    19. Nguyễn Đăng Đạt, Phạm Thị Loan (2014), Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc một số [6-(p-dimetylaminostiryl)-3-oxopiridin-2-yl]axetic. Tạp chí hóa học và ứng dụng Vol 5 Trang 1-5.

    20. Vương Văn Trường, Phạm Duy Nam, Trịnh Thị Thùy Liên, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Đăng Đạt (2015), Nghiên cứu chuyển hóa zerumbone với một số hidrazit thơm. Tạp chí khoa học và công nghệ nhiệt đới, số 08(6), Trang 48-56.

    21. Nguyen Tien Cong, Nguyen Dang Dat, Duong Minh Tu (2015), Synthesis of some N-Substituted hydrazides containing isoxazole heterocycle. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM 5(70), trang 5-10).

    Sách: 

    1. Phương pháp giải bài tập hóa học lớp 10.

    2, Phương pháp giải bài tập hóa học lớp 11.

    3, Phương pháp giải bài tập hóa học lớp 12.

    4. Bồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông quốc gia môn hóa học.

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top